V skupini SŽ medsebojni odnosi temeljijo na spoštovanju, dostojanstvu in osebni integriteti. Vsi zaposleni pri svojem delu delujemo aktivno. Smo odgovorni, odkriti in pošteni, izpolnjujemo obljube in prevzete naloge na vseh ravneh izvajanja in upravljanja. Vsi spoštujemo ustavo, mednarodne pogodbe, zakone, druge predpise ter dobre poslovne prakse.

Ob tem stremimo k čim večji solidarnosti, odprtosti, medsebojni pomoči in izmenjavi izkušenj, spoštovanju starejših in spodbujanju mlajših. Zavedamo se, da k dobrim rezultatom najbolj pripomore zadovoljstvo zaposlenih, poslovnih partnerjev in organov odločanja, od katerih je odvisno uspešno uresničevanja našega poslanstva.

Kodeks ravnanja v skupini SŽ opredeljuje osnovna načela sprejemljivega ravnanja in obnašanja zaposlenih. Kodeks ravnanja sledi napotilom Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (SDH 2020) in Kodeksom etike SDH (2020).

Spoštovanje določil Kodeksa ravnanja krepi ugled zaposlenih in družbe kot celote ter skrbi za krepitev integritete, odgovornosti ter omejevanje korupcijskih tveganj, protipravnega in neetičnega delovanja. Skupina SŽ se pri opravljanju svojih dejavnosti zavezuje poslovati v skladu z etičnimi standardi.

Temeljne vrednote v skupini SŽ

a. Poštenost in zakonitost

Zaposleni opravljamo svoje zadolžitve pošteno, odgovorno in v skladu s pravili, politično nevtralno in zakonito, upoštevajoč vrednote in načela tega kodeksa. Pri delu upoštevamo veljavno zakonodajo, predpise, interne akte, spoštujemo interne in zakonske roke ter pravno prakso.

b. Zaupanje in spoštovanje

Naše delo mora vzbujati zaupanje in spoštovanje. S svojim vedenjem in strokovnostjo prispevamo k dobrim odnosom z vsemi deležniki družbe. Rezultati našega dela morajo biti strokovno neoporečni in gospodarni.

c. Integriteta vodenja

Vodstvo in vodstveni delavci s svojim delom in načinom vodenja predstavljajo vzor poslovnega in delovnega okolja, ki omogoča vsem deležnikom ravnanje v skladu s predpisi in etičnimi normami.

Zavedamo se pomena vodenja in delovanja z lastnim zgledom, zato svoja pričakovanja, ki jih imamo do svojih sodelavcev ter drugih deležnikov, uresničujemo tudi sami.

Integriteta je nujna za trajen poslovni uspeh. Delujemo v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter notranjimi smernicami in vrednotami. V okoliščinah, v katerih nas ne zavezujejo pravni okviri, ravnamo tako, kot sami pričakujemo od drugih: pošteno, pravično in pregledno.

Vodstvo in vodilni delavci so odgovorni za integriteto v podjetju. Njihova naloga je, da ves čas opozarjajo na pomembnost ustreznega vedenja in da so s svojim vedenjem zgled zaposlenim. Vsi zaposleni smo sami odgovorni za etično delovanje in integriteto. Skupaj si moramo prizadevati za delovanje v skladu z zakonodajo in smernicami ter živeti v skladu z vrednotami podjetja.

d. Neodvisnost, objektivnost in nepristranskost

Pri svojem delu smo neodvisni, ne glede na neodvisnost delovanja in sprejemanja odločitev prisluhnemo legitimnim interesom vseh deležnikov. Legitimne interese deležnikov objektivno in nepristransko ovrednotimo ter sprejmemo odločitev. Nepristranskost, objektivnost in neodvisnost so temelji za naše delo.

Svojega položaja ne izrabljamo, prav tako se v poklicnem in zasebnem življenju izogibamo situacijam, ki bi ogrožale našo neodvisnost, objektivnost ali nepristranskost ter negativno vplivale na naš osebni ugled oziroma ugled skupine SŽ.

Integriteto gradimo na etiki, skladnosti poslovanja in učinkovitem upravljanju tveganj.

Skladnost poslovanja je zagotavljanje, da družba in njeni zaposleni ravnajo v skladu z vsemi relevantnimi predpisi, mednarodnimi standardi in smernicami ter da družba korektno sodeluje z regulativnimi organi.

Skladnost poslovanja znotraj družbe gradijo številne politike in interni akti, ki podrobneje opredeljujejo aktivnosti in odgovornost pri izvajanju procesov, da bi poslovanje potekalo čim bolj nemoteno in bi bilo tveganje kršitev predpisov, standardov, politik družbe in internih aktov čim manjše.

Upravljanje različnih tveganj skladnosti poslovanja je vključeno v vse poslovne procese skupine Slovenske železnice in nam omogoča identifikacijo in obvladovanje dejavnikov, ki lahko ogrozijo doseganje strateških in poslovnih ciljev družbe in celotne skupine Slovenske železnice.

Korporativna integriteta

Imamo ničelno toleranco do prevar, zlorab in nepoštenih tržnih praks. Pooblaščenec za skladnost poslovanja bdi nad doslednim upoštevanjem pravil ter skrbi za učinkovit sistem ozaveščanja in za obravnavanje neprimernega ravnanja.

Naše osnovno vodilo je, da vse odločitve sprejemamo v najboljšem interesu družb skupine SŽ, zato se izogibamo vsem situacijam, ki bi lahko dajale vtis, da so na naše odločitve vplivali predvsem osebni interesi in ne interesi družb skupine SŽ.

Načrt integritete skupine SŽ

Načrt integritete je predpisan z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) in vključuje register korupcijskih tveganj, saj se osredotoča na izpostavljenost kršitvam integritete, identificira dejavnike tveganj za koruptivna in druga protipravna in neetična ravnanja in opredeljuje ukrepe za obvladovanje teh tveganj.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je oblikovala enotni vzorec načrta integritete za vse družbe v državni lasti, ki smo ga prvič pripravili leta 2016.

V letu 2020 smo zaradi spremenjenih razmer v okolju, pridobljenih izkušenj iz vsakodnevnih aktivnosti ter razvoja na področju skladnosti poslovanja in integritete smiselno ponovno celovito pregledali vsa tveganja na področju korupcije in morebitnih protipravnih in neetičnih aktivnosti ter obstoječi Načrt integritete posodobili.

V posodobljenem Načrtu integritete, ki ga je nadzorni svet družbe potrdil maja 2020, smo na novo opredelili skupine tveganj in prenovili področje ukrepov, rokov in nosilcev, pri čemer smo posebej opredelili in razmejili tako imenovane stalne in enkratne ukrepe.

Načrt integritete vključuje tveganja, ki smo jih v družbi identificirali na področju korupcije, neetičnega ali nezakonitega ravnanja. Ostala tveganja na drugih področjih delovanja skupine SŽ so vključena v Register tveganj, ki skupaj z Načrtom integritete predstavlja celoten popis vseh identificiranih tveganj in opredeljenih ukrepov za obvladovanje tveganj.  

Skladno s 55. členom ZSDH-1 je za spremljanje in uresničevanje Načrta integritete odgovoren pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, ki o svojih dejavnostih poroča nadzornemu svetu obvladujoče družbe SŽ, d. o. o.

Pooblaščenec za skladnost poslovanja

V skupini SŽ imamo imenovanega pooblaščenca za skladnost poslovanja, ki deluje v štabni službi za skladnost poslovanja in obvladovanje tveganj obvladujoče družbe SŽ, d. o. o., in je skupaj z organi upravljanja in nadzora odgovoren za:

  • nenehno ocenjevanje tveganja skladnosti poslovanja,
  • usklajevanja ustreznih aktivnosti posameznih poslovnih procesov,
  • predlaganje in vzpostavitev učinkovitega sistema notranjih kontrol,
  • ozaveščanje, usposabljanje in svetovanje o krepitvi integritete poslovanja,
  • obravnave prijav domnevnih kršitev neprimernega ravnanja in kršitev veljavnih predpisov, internih pravil in etičnih načel s področja korporativne integritete,
  • redno poročanje organom upravljanja in nadzora.

Pooblaščenec za skladnost poslovanja nadzoruje in usmerja implementacijo skladnosti poslovanja, uveljavljanje določb tega kodeksa.

Poslovodstva odvisnih družb, vodje sektorjev in služb v obvladujoči družbi sodelujejo s pooblaščencem za skladnost poslovanja in integriteto in so odgovorni za vzpostavitev ustreznih aktivnosti za skladno poslovanje na področjih, za katera so odgovorni.

Kodeks ravnanja skupine Slovenske železnice