POSTANI DOBAVITELJ

Služba za nabavo Slovenskih železnic skrbi za optimalno oskrbo podjetja z vsemi vrstami blaga in storitev. Postopki nabave potekajo skladno z Zakonom o javnih naročilih in na osnovi raziskave trga.

Težnja službe je z vsemi dobavitelji blaga in izvajalci storitev vzpostaviti medsebojno sodelovanje, ki temelji na spoštovanju pogodbenih odnosov in nenehnem izboljšanju kakovosti poslovanja.

Zaradi lastnih standardov tudi pri dobaviteljih spodbujamo inovativnost in zahtevamo ustrezno kakovost ter primeren odnos do okolja, saj lahko samo tako dosegamo zastavljene cilje.

Če želite postati dobavitelj skupine Slovenske železnice in sodelovati pri oddajanju ponudb, se prosim prijavite in registrirajte v naš register dobaviteljev.

PRIJAVI SE KOT DOBAVITELJ

Če želite postati naš dobavitelj in sodelovati pri oddajanju ponudb, se prosim prijavite in registrirajte v naš register dobaviteljev.

Naše vrednote

Poštenost in zakonitost

Zaposleni opravljamo svoje naloge pošteno, odgovorno, politično nevtralno, upoštevajoč interne kodekse in predpise ter pozitivno zakonodajo Republike Slovenije.

Zaupanje in spoštovanje

Naše delo mora vzbujati zaupanje in spoštovanje. S svojim vedenjem in strokovnostjo prispevamo k dobrim odnosom z vsemi deležniki družbe.
Zaupanje in spoštovanje temeljita na strokovnosti
in gospodarnosti.

Integriteta vodenja

Vodstvo in vodstveni delavci s svojim delom in
načinom vodenja predstavljajo vzor za sodelavce in vse druge deležnike okolja.

Temeljna načela

Korporativno upravljanje

Gospodarnost

Varovanje poslovnih informacij

Izogibanje nasprotja interesov

Ničelna toleranca do koruptivnih ravnanj

Preprečevanje pranje denarja

Upravljanje informacijske varnosti

Omejitve sprejemanja in dajanja daril

Pripadnost družbi

Prijava neetičnega ali nezakonitega ravnanja

Varstvo osebnih podatkov

Spoštovanje človekovih pravic

Trajnostni razvoj

Skrb za okolje

Pomoč lokalnim skupnostim in humanitarnost

PRIJAVA DOBAVITELJA

Če želite postati naš dobavitelj in sodelovati pri oddajanju ponudb, se prosim prijavite in registrirajte v naš register dobaviteljev.

Podatki o podjetju

Obvezno
Obvezno
Obvezno
Obvezno
Obvezno
Obvezno
Obvezno
Obvezno
Obvezno
Obvezno
Obvezno
Obvezno

Podatki o kontaktni osebi

Storitev blago

Obvezno