Zadovoljstvo odjemalcev, nenehno izboljševanje ključnih procesov ter kakovost izdelkov in storitev so naše ključne usmeritve. S sistematičnim pristopom želimo izpolniti zahteve odjemalcev, njihova pričakovanja in uresničiti zastavljene lastne cilje poslovanja.

Sistem vodenja kakovosti

Poslanstvo sistema vodenja kakovosti, ki je bil na Slovenskih železnicah certificiran prvič že leta 1997, je zagotavljanje kakovosti z nenehnim vlaganjem v izboljševanje izdelkov, procesov in storitev, ki jih ponujajo družbe v skupini Slovenske železnice. To dosegamo z učinkovitim delovanjem sistema vodenja kakovosti v skladu z načeli dobrih praks ter predpisi, ki urejajo področje kakovosti v celotni skupini.

Zadovoljstvo odjemalcev je eden od pomembnih ciljev sistema vodenja kakovosti. Sistem vodenja kakovosti nalaga vodstvu in zaposlenim usklajevanje delovanja z zahtevami in pričakovanji svojih odjemalcev znotraj zakonodajnih okvirov in smernic dobrih praks.

Politika kakovosti

Politika kakovosti določa način delovanja, ki našim odjemalcem zagotavlja okolju prijazne, varne in zanesljive prevozne storitve, s tem pa prispevamo k izboljševanju kakovosti življenja in razvoju ostalih dejavnosti v Republiki Sloveniji. Tako zagotavljamo uspešno poslovanje in rast družbe, ki predstavlja trdno osnovo za razvoj zaposlenih ter zadovoljstvo lastnikov in ostalih relevantnih deležnikov. Vodstvo in zaposleni v skupini Slovenske železnice smo se zavezali, da bomo izpolnjevali zahteve odjemalcev, njihova pričakovanja in nenehno izboljševali učinkovitost sistema vodenja.

Upravljanje sistemov vodenja

V družbah skupine Slovenske železnice vzdržujemo 23 certificiranih sistemov vodenja. Družba SŽ – Infrastruktura, d. o. o., ima v okviru sistema varnega upravljanja pridobljeno pooblastilo za upravljanje, medtem ko imajo prevozniki pridobljeno varnostno spričevalo, ki ga podeli licenčni organ.

Pregled sistemov vodenja

ISO 9001

Sistem vodenja kakovosti

ISO 14001

Sistem ravnanja z okoljem

ISO 50001

Sistem upravljanja z energijo

EU 445/2011

ECM vzdrževanje tovornih vagonov

EU 798/2016

Sistem varnega upravljanja

SŽ – Tovorni promet, d. o. o.
Fersped, d. o. o.        
SŽ – Potniški promet, d. o. o.  
SŽ – VIT, d. o. o.  
SŽ – Infrastruktura, d. o. o.  
Železniško gradbeno podjetje, d. d.    
SŽ – ŽIP, d. o. o.    
Prometni institut, d. o. o.        
Slovenske železnice, d. o. o.    

Presoje Sistema vodenja kakovosti ISO 9001

Sistem vodenja kakovosti nadzoruje certifikacijski organ ter drugi nadzorni in certifikacijski organi. Delovanje sistema se preverja preko notranjih in zunanjih presoj in presoj dobaviteljev.

Nadzor nad izvajanjem poslovnih procesov

V skupini Slovenske železnice procese in njihove storitve nadziramo v različnih fazah. Na tak način zagotavljamo skladnost z zakonodajo, predpisanimi standardi in specificiranimi zahtevami in postopki.

Zunanji nadzor opravljajo razne inšpekcijske službe, zunanji revizorji in zunanji presojevalci, ki zagotavljajo spoštovanje zakonodajnih in drugih zahtev, ki jim je zavezana skupina Slovenske železnice. Poleg zunanjega nadzora imamo vpeljane tudi različne oblike notranjega nadzora, ki jih opravljajo inšpektorji notranjega nadzora, notranji revizorji, notranji presojevalci in druge pooblaščene osebe v družbah.

Z notranjim nadzorom se preverjajo kakovost storitev, urejenost dokumentacije in skladnost izvajanja procesov z zakonodajo in internimi predpisi. Za nadzor posameznih procesov skrbijo skrbniki procesov, ki sistematično merijo in spremljajo uspešnost procesov na osnovi kazalnikov, postavljenih ciljev in s sprejemanjem ukrepov.