Člane poslovodstva z mandatno dobo štirih let imenuje in odpokliče nadzorni svet.

Nadzorni svet družbe najprej imenuje generalnega direktorja. Slovenski državni holding v vlogi ustanovitelja družbe v roku osmih dni od prejema poziva nadzornega sveta poda soglasje na odločitev nadzornega sveta o imenovanju ali odpoklicu generalnega direktorja družbe.

Generalni direktor ima po imenovanju pravico, da nadzornemu svetu v roku 15 dni predlaga v imenovanje druga dva člana poslovodstva.

Delavski direktor je imenovan v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju na predlog sveta delavcev, ima pa pristojnosti zastopanja in predstavljanja interesov delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj.

Vodstvo

Dušan Mes

Generalni direktor

mag. Tomaž Kraškovic

Direktor - Član poslovodstva

Nina Avbelj Lekić

Delavska direktorica

Nadzorni svet

Nadzorni svet Slovenskih železnic ima devet članov. Po zakonodaji, ki ureja to področje, mandat članov traja štiri leta.

Njihov mandat je začel teči 12. septembra 2019.

Člani nadzornega sveta Slovenskih železnic:

 • Franci Matoz, namestnik predsednika
 • Silvo Berdajs, član
 • Zlatko Ratej, član
 • Jože Pavšek, član
 • Melita Malgaj, članica
 • Gabrijel Škof, član
 • Boris Markočič, član
 • mag. Aleksander Nagode, član

Revizijska komisija NS SŽ, d. o. o.:

 • Melita Malgaj, predsednica
 • Boris Markočič, član
 • mag. Aleksander Nagode, član
 • Silvo Berdajs, član
 • Barbara Nose – zunanja članica revizijske komisije

Kadrovska komisija NS SŽ, d. o. o.

 • Franci Matoz, predsednik
 • Gabriel Škof, član
 • Zlatko Ratej, član

Komisija za strateške investicije

 • Boris Markočič, predsednik
 • Gabriel Škof, član
 • mag. Aleksander Nagode
 • Silvo Berdajs, član

Odpoved prejemkov članov nadzornega sveta in zunanjih članov revizijskih komisij v skupini Slovenske železnice

Člani Nadzornega sveta SŽ, d.o.o.in zunanja članica komisije Nadzornega sveta SŽ, d.o.o. ter vsi člani nadzornih svetov in zunanji člani komisij nadzornih svetov odvisnih družb v Skupini Slovenske železnice, se skladno s Priporočilom o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta, izdanega s strani SDH, d.d., odpovedujejo 30% prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in njegovih komisij, in sicer za čas od vključno meseca marca 2020, do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana, pri čemer odpoved ne velja za povračilo stroškov.