×

HRUP

Vzpostavljen sistem monitoringa hrupa je osnova za načrtovanje ukrepov za zmanjševanje hrupa.

Družbe skupine SŽ obvladujemo vire onesnaževanja okolja s hrupom v skladu z veljavnimi predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo emisije hrupa v okolje.

Med pomembne okoljske težave sodi hrup, ki ga povzroča železniški promet na določenih prometno najbolj obremenjenih železniških odsekih, to je na območju Mestne občine Ljubljana in železniškem odseku Ljubljana–Kranj. Ugotavljamo, da je eden izmed glavnih razlogov za povečanje števila pritožb zaradi hrupa, ki ga povzroča železniški promet, zapiranje ožjih mestnih središč za cestni promet in njegova preusmeritev na prometnice, ki običajno potekajo neposredno ob mestnem središču.

PORABA ENERGIJE

Slovenske železnice veliko vlagamo v skrb za okolje in ohranjanje narave.

Družbe SŽ skrbimo za zaščito narave in okolja ter sodelujemo v boju proti podnebnim spremembam. Železnica ponuja alternativo drugim prometnim vejam, saj lahko svoje storitve opravi z bistveno manj porabljene energije ter vključi visok delež obnovljivih virov energije pri opravljanju dejavnosti.

V sistemu upravljanja energije je nadzorovanih 80 % vseh rab energije na SŽ. Znotraj omenjenega sistema ločimo tri vrste pomembnih porabnikov energije.

Struktura porabnikov energije

87,0 %

Tirna vozila

1,6 %

Cestna vozila

11,4 %

Objekti

Raba energije in ogljični odtis sta v podjetju čedalje bolj pomemben kazalnik na področju stroškov in zaščite okolja. Železniški promet je izjemno energetsko in okoljsko učinkovita vrsta prometa, zato je v času razogljičenja prometa v svetu izjemno privlačen in promoviran kot trajnostni način prevoza. Petdeset odstotkov električne energije, ki jo porabijo električna tirna vozila Slovenskih železnic, je pridobljenih iz obnovljivih virov energije, kar pri prevozu tovora in potnikov železniškemu sistemu omogoča znatno manjši ogljični odtis.

Ogljični odtis na tirnih vozilih SŽ leta 2021

V družbi SŽ – Tovorni promet, d. o. o., na NTKM

V družbi SŽ – Potniški promet, d. o. o., na PKM

Prikaz okoljske učinkovitosti železniškega prometa v primerjavi s konkurenčnimi vejami prometa

na NTKM: tovorni vlak (lastni izračun), tovornjak (povprečje Evropske unije)

na PKM: potniški vlak Slovenskih železnic (lastni izračun), avtobus (povprečje Evropske unije) in avtomobil (povprečje Evropske unije)

Izpusti emisij CO2 v transportu na Slovenskih železnicah

Železniški promet v Sloveniji porabi 1 % vse energije, ki jo porabi prometni sektor.

Promet v Sloveniji je leta 2017 porabil 38 odstotkov vse energije v državi. Pri prometu največji delež energije porabi cestni promet, delež železniškega prometa pa je le okoli en odstotek.

Železnice danes prepeljejo 77 odstotkov vlakov na električni pogon. Pri tem ima železnica izrazito prednost, saj za zdaj nobena druga zvrst prometa ne more uporabljati električne energije za komercialni transport v takšnem obsegu.

OKOLJSKA POLITIKA

Slovenske železnice se zavzemamo za spoštovanje najvišjih standardov varstva okolja.

Družba SŽ, d. o. o., preko štabne službe za notranji nadzor, kakovost in okolje za vse družbe skupine SŽ zagotavlja ustrezno strokovno podporo za vključevanje in izvajanje zahtev sistema ravnanja z okoljem po standardu SIST EN ISO 14001:2015 (ISO 14001).

Skrb za ohranjanje okolja je del našega etičnega kodeksa in predstavlja pomemben del družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, ki ga nosimo kot skupina SŽ, kot organizacija posebnega družbenega pomena.

Pri ravnanju z okoljem je naš temeljni pristop preprečevanje vseh vrst onesnaževanja okolja že na izvoru njihovega nastajanja. Okoljska in varnostna tveganja, ki bi posledično lahko vplivala na okolje, želimo zmanjšati na najmanjšo možno mero.

Tako vodstvo kot tudi vsi zaposleni si moramo stalno prizadevati za ohranjanje čim bolj čistega, zdravega in urejenega naravnega in delovnega okolja, gospodarno ravnanje z energijo, surovinami in odpadki ter racionalno rabo vseh ostalih naravnih virov, ki vplivajo na poslovanje družbe.

Zahteve glede ohranjanja čistega, zdravega in urejenega naravnega in delovnega okolja so vključene v vse poslovne funkcije Slovenskih železnic. Posledično se na ta način zagotavljajo storitve, ki so za uporabnike storitev SŽ okolju prijazne in trajnostne.

Družbe v skupini Slovenske železnice se skladno s sprejetimi usmeritvami iz te okoljske politike zavezujemo, da bomo:

  • spremljale in nadzorovale vplive na okolje, ki posledično nastajajo zaradi izvajanja njihovih dejavnosti;
  • izpolnjevale vse relevantne zakonske in druge utemeljene zahteve s področja varstva okolja;
  • sprejele ustrezne ukrepe za zmanjševanje oz. preprečevanje onesnaževanja okolja, če bi emisije v okolje presegale zakonsko dopustne meje;
  • posvečale skrb odgovornemu odnosu zaposlenih in pogodbenikov do varstva okolja;
  • dosegale zastavljene okvirne in izvedbene okoljske cilje, nenehno izboljševale področje sistema ravnanja z okoljem v praksi.

Zastavljeno okoljsko politiko skupine Slovenskih železnic bomo uresničevali vsi zaposleni v skupini SŽ skupaj s pogodbenimi partnerji in javnostjo, ki bi jo to zanimalo.

OMEJEVANJE VPLIVA NA OKOLJE

Svetlobno onesnaževanje

Družbe skupine SŽ upravljamo zunanjo razsvetljavo, ki je vir svetlobnega onesnaževanja okolja, skladno s predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo področje svetlobnega onesnaževanja okolja.

Za zunanjo razsvetljavo JŽI in drugih površin je vključenih 6.860 svetilk. 90 % svetilk je tehnično skladnih s standardi, ki določajo zunanjo razsvetljavo, druge svetilke na JŽI pa bodo v sklopu modernizacije JŽI zamenjane v letih 2022–2025 (Pragersko, Ljubljana–Sežana).

Elektromagnetno sevanje

Družba SŽ – Infrastruktura, d. o. o., upravlja in vzdržuje 388 GSM-R baznih postaj in repetitorjev baznih postaj, ki so po veljavnih predpisih vir elektromagnetnega sevanja, skladno s predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo področje elektromagnetnega sevanja v naravno in življenjsko okolje.

Na vseh baznih postajah so bile v skladu z veljavnimi predpisi opravljene prve meritve elektromagnetnega sevanja. Sevalne obremenitve baznih postaj so pod mejnimi vrednostmi elektromagnetnega sevanja v naravno okolje.

RAVNANJE Z ODPADKI

Družbe skupine SŽ v sklopu svojih dejavnosti skladno s predpisi zagotavljamo:

  • ustrezno obdelavo odpadkov,
  • vodenje evidence o nastajanju in oddaji odpadkov,
  • letno poročanje o povzročeni količini odpadkov v preteklem koledarskem letu,
  • sprejemanje ukrepov za optimizacijo stroškov ravnanja z odpadki in zmanjševanje povzročenih količin odpadkov (načrt gospodarjenja z odpadki).

Iz dejavnosti vzdrževanja JŽI, vzdrževanja in obnove vozil, strojev, mehanizacije, prodaje knjigovodsko odpisanih in neuporabnih železniških vagonov, potniških vlakov in drugih odpisanih osnovnih sredstev iz kovin je bilo v nadaljnjo obdelavo pooblaščenim zbiralcem, posrednikom in predelovalcem odpadkov leta 2021 predanih 13,4 tisoč ton odpadkov. Delež nevarnih odpadkov v strukturi vseh odpadkov leta 2021 je bil 11 %. Odpadni železniški pragovi sestavljajo 72 % nevarnih odpadkov in 8 % vseh odpadkov. Gradbeni odpadki sestavljajo 45 % odpadkov, odpadne kovine pa 30 %.