Objave po priporočilih SDH

Pogodbe

Objava informacij o skupni vrednosti poslov

Skladno s točko 3.9. Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, na tem mestu objavljamo podatek o skupni vrednosti poslov in vrstah poslov, navedenih v priporočilu 3.

  • SŽ, d.o.o.
  • SŽ-Infrastruktura, d.o.o.
  • SŽ-Potniški promet, d.o.o.
  • SŽ-Tovorni promet, d.o.o.

Informacije za objavo še pripravljamo

Informacije o sklenjenih pogodbah po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ se objavljajo v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ (Uradni list RS, št. 24/2003, 61/2005, 113/2005 – ZInfP, 109/2005 – ZDavP-1B, 28/2006, 117/2006 – ZDavP-2, 23/2014, 50/2014, 19/15 – odl. US in 102/15) najdete v rubriki Informacije javnega značaja.

Zavezujoče kolektivne pogodbe in dogovori

Objava informacij o zavezujočih kolektivnih pogodbah in dogovorih

Skladno s točko 4.4. Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, na tem mestu objavljamo zavezujoče kolektivne pogodbe in dogovore s predstavniki delavcev, ki se nanašajo na plačilo za delo.

Izjave članov nadzornih svetov družb v skupini Slovenske železnice o neodvisnosti

Obveznosti iz obveznih gospodarskih služb

Objava informacij o obveznostih iz obveznih javnih gospodarskih služb

Skladno s točko 5.2.2. Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, na tem mestu objavljamo informacije o obveznih gospodarskih javnih službah, ki jih opravljajo družbe v skupini Slovenske železnice.

Politika upravljanja družbe

Objava informacij o sprejeti politiki upravljanja

Skladno s točko 3.4.1. Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, na tem mestu objavljamo Politika upravljanja družbe SŽ, d.o.o. in skupine Slovenske železnice.